Företagsinformation

Säljare: Cubsec Alarm

Juridiskt namn: Cubsec AB
Org. nummer: 556639-4937
VAT-nummer: SE556639493701
Företaget innehar F-Skattsedel

Huvudkontor- och besöksadress:
Långedragsvägen 48

426 71 Västra Frölunda

1. TILLÄMPLIGHET
Cubsec allmän och särskilda villkor avser beställning av tjänster (Månadstjänst) på webbplatsen www.cubseclarm.se samt eventuella tilläggsbeställningar som gjorts i efterhand. Villkoren omfattar inte eventuell hårdvara (baspaket med eventuella tillbehör) som köpts av Cubsec. För hårdvara gäller Cubsecs Köpevillkor, se www.cubseclarm.se.

2. DEFINITIONER
2.1 Kunden – Den fysiska person som har angivits och undertecknat avtalet genom e-signering.

2.2 Cubsec – Cubsec AB, benämns nedan som Cubsec, Långedragsvägen 48, 426 71 Västra Frölunda. Org.nr. 556639-4937.

2.3 Installationsadressen – Den privatbostad för permanent- eller fritidsboende med den adress som angivits på första sidan under rubriken Installationsadress där Larmsystemet enligt detta avtal skall installeras.

2.4 Larmplan – Den av Cubsec tillhandahållna elektroniska eller fysiska blanketten på vilken Kunden upprättat instruktioner och uppgifter om kontaktpersoner, egna larmkoder och övrig kompletterande information som Cubsec begärt in för att kunna tillhandahålla Månadstjänst och vid behov utföra Väktartjänst på installationsadressen.

2.5 Larmsystemet – som Cubsec har installerat är den centralenhet med tillbehör som Kunden köpt av Cubsec. Med larmsystem avses även övervakningskameror och annan utrustning för kameraövervakning i förekommande fall.

3. OMFATTNING
Dessa allmänna villkor och de villkor som kan förekomma på första sidan av detta avtal samt aktuell och uppdaterad Larmplan reglerar parternas förhållanden med avseende på Kundens larmutrustning och Månadstjänst. Om Larm- systemet byts ut eller kompletteras skall dessa allmänna villkor även tillämpas på sådant ersatt/utökat Larmsystem. Cubsec ansvarar endast för sådan produktinformation, prislistor och liknande handlingar som ingår i avtal och där till bifogade bilagor. Cubsec ansvarar vidare endast för sådana uppgifter som lämnats av Cubsecs behöriga företrädare. Cubsec ansvarar således inte för annan information eller andra uppgifter som lämnats i tidigare säljled eller av annan än Cubsec.

4. BESTÄLLNING OCH REGISTRERING
Genom undertecknande av avtalet beställer Kunden Månadstjänst av Cubsec i den omfattning som framgår av första sidan av avtalet. Cubsec tar emot beställningen och genomför därefter sedvanliga kontroller, som kreditprövning, för att bedöma om kundens beställning kan accepteras. I samband med telefonförsäljning kan kreditprövning utföras innan avtalet undertecknats.

De personuppgifter kunden lämnar, avseende enskilda personer anställda hos eller på annat sätt knutna till Kunden, regleras av Personuppgiftslagen (PUL) och kommer att användas av Cubsec för att kunna fullfölja det vi åtagit oss i avtalet med Kunden. Bland annat för att administrera Kundens Månadstjänst samt för att kunna informera om Cubsecs egna och samarbetspartners tjänster. Genom att signera detta avtal samtycker Kunden till att Cubsec använder personuppgifterna på nämnda vis. Om Kunden önskar att Cubsec ändrar eller rättar Kundens lämnade personuppgifter skall Kunden meddela Cubsec detta skriftligen eller via telefon till kundservice. Efter installation av Larmsystemet sker en registreringsperiod som kan vara upp till 5 arbetsdagar. Larm som utlöses under registreringsperioden kommer inte att bli föremål för kontroll eller utryckning. Vid eventuellt behov av Räddningstjänst eller Polis kan Cubsec inte garantera att Räddningstjänst eller Polis rycker ut.

5. ÅNGERRÄTT
Cubsec följer lagstadgad praxis fastställd i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler utan förbehåll. Cubsec anser även att Kunden har 14 dagar ångerrätt fr.o.m. installation.

6. INSTALLATION
6.1 Installation, förändring eller nedmontering av Larmsystemet som anslutits till Månadstjänst får endast ske av Cubsec enligt särskild överenskommelse med Kunden. Tidpunkten för installation och planering av Larmsystemet görs av Cubsec i samråd med Kunden. Kunden äger inte rätt att utan Cubsecs medgivande göra ändringar, omplaceringar, påbyggnader eller ned- monteringar av Larmsystemet. Om kunden bryter mot detta upphör skyldighet för Cubsec att tillhandahålla Månadstjänsten i sin helhet. Cubsec äger under sådana omständigheter rätt att erhålla ersättning för eventuellt kvarvarande kontraktstid. Kunden åtar sig att se till att det finns eluttag (220/230V) inom ca 2 meters avstånd från Centralenhetens placering. Kunden åtar sig att det finns fungerande bredband med möjlighet att ansluta till ett ethernet (nätverksanslutning) uttag inom ca 2 meters avstånd från Centralenhetens placering. Finns inte tillgång till nätverksanslutning med åtkomst mot internet kan inte dubbel larmöverföring garanteras. Vid bortfall av nätverksanslutning sker anslutning enbart till GSM-nätet. Vid annan placering debiteras Kunden enligt Cubsecs taxor. Täckningen i och i anslutning till GSM-nätet varierar från ort till ort och kan förändras över tid. Cubsec Alarm kan därför inte garantera tillgång till och/eller kontakt med GSM-nätet för larmöverföring. Om GSM-nätet upphör har Cubsec Alarm ingen skyldighet att tillhandahålla tjänsten i sin helhet. Kunden får inte använda GSM-abonnemanget för andra ändamål än för larmöverföring till larmcentral. Då installation utgör del av Månadstjänsten är den konfigurering i enheter mjukvara som Cubsec gjort optimerad för att användas med månadstjänsten. Cubsec har rätt att ändra eller radera sådan konfigurering i sin helhet om Kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal.

6.2 Tre timmar installationstid på plats ingår, undantaget tid för eventuella tillvalskomponenter där installationstiden utökas med 20 min för inomhuskomponenter och 30 min för utomhuskomponenter. Ytterligare tid debiteras kunden enligt Cubsecs taxor. Utanpåliggande spikat kablage inom en och samma huskropp ingår i installationen. Monterings- och installationsarbeten över 3 meters arbets- höjd ingår ej i fast installationskostnad.

6.3 Om miljön där Larmsystemet har planerats ändras,
t.ex. genom ommöblering, ombyggnad, omskyltning, gardinupphängningar eller andra liknande moment, kan Cubsec inte garantera Larmsystemets funktion. Om sådant moment orsakar upprepade störningar eller falsklarm har Cubsec rätt att på Kundens bekostnad själv eller genom samarbetspartner reducera eller planera om Larmsystemet.

7. SERVICE
Kunden har endast rätt till fria servicebesök om detta valts till i Månadstjänsten. Serviceavtal med utökad funktionsgaranti innebär rätt till servicebesök var tredje år med anläggningskontroll och batteribyte. Skulle en produkt sluta att fungera mellan serviceintervallen skickar vi ut en ny detta oavsett om eventuella garantier. Fjärrsupport hur ersättningsprodukten aktiveras ingår. Fel på produkt som uppkommit genom misskötsel eller yttre påverkan omfattas inte av utökad funktionsgaranti. Service på larmsystem som saknar serviceavtal debiteras kunden enligt Cubsecs taxor. Batterier till centralenheten och de övriga komponenterna är förbrukningsmaterial och omfattas inte av materialgarantin eller eventuella fria servicebesök. Kostnaden för batterier debiteras kunden.

8. LARM OCH UTRYCKNINGAR
Alla larm hanteras enligt gällande Larmplan. Larmplanen utgår från vad kunden valt i sin Månadstjänst. Valen omfattar även i vilken omfattning larmutryckning (väktaråtgärd) debiteras eller inte debiteras, så kallad fri larmutryckning. I det fall att fri larmutryckning ingår i Månadstjänsten sker alltid fri larmutryckning vid konstaterat inbrott eller brand. Larmutryckningar som inte omfattas av fri larmutryckning debiteras enligt Cubsecs gällande taxa. Larmutryckning inkluderar 30 minuter på plats. Arbetstid utöver vad som ingår på plats så kallad ”mertid” debiteras Kunden enligt Cubsecs taxor. Cubsec äger rätt att på Kundens bekostnad tillkalla låssmed i syfte att bereda Cubsec personal tillträde till larmobjektet för att vidta nödvändiga skadebegränsande åtgärder om så anses nödvändigt. Eventuell materialkostnad för skyddstäckning eller åtgärdsjour ingår inte i larmutryckning, utan tillkommer enligt Cubsecs gällande taxor.

9. NYCKELFÖRVARING
Nyckelförvaring ingår i Månadstjänsten i de fall att tjänsten ”Inre kontroll” valts till Månadstjänsten. Inre kontroll och nyckelförvaring medger tillträde till de eventuella allmänna utrymmen som krävs för att utföra en inre kontroll av installationsobjektet. Dessa nycklar kan användas av Cubsec vid larmutryckning eller enligt vad som särskilt överenskommits mellan parterna. Har inte nycklar överlämnats utförs endast yttre kontroll. Nycklar förvaras av Cubsec eller av Cubsec utsedd samarbetspartner. De nycklar som Kunden låtit Cubsec förvara kommer inte att återlämnas vid ett eventuellt upphörande av avtal, om inte kunden begär detta via e-post eller telefon senast 3 månader från avtalets upphörande. Cubsec kommer istället att se till så att nycklarna lämnas in för destruktion.

10. NYCKELSERVICE
Nyckelservice ingår i Månadstjänsten i de fall där tjänsten valts till i Månadstjänsten. Med tjänsten nyckelservice har du ett extra skydd om du tappar bort dina husnycklar. Vi förvarar dina nycklar i våra säkra nyckeldepåer och du kan hämta upp nycklar vid behov. Mot en extra avgift kan vi även köra ut dina nycklar dygnet runt.

11. HANTERING AV BILDER
I vissa av våra tjänster förekommer hantering av bilder som tas inomhus eller utomhus av rörelsedetektor med inbyggd kamera eller fristående övervakningskamera. Hanteringen och förvaringen regleras av Person-uppgiftslagen (PUL). Bilderna används av fysisk eller virtuell larmcentral för att verifiera olika typer av larm för att sätta in rätt åtgärd. Bilderna lagras i högst 14 dagar. Dock kan vissa bilder komma att lagras längre om Kunden begär detta i samband med att de kan användas i bevisföring av rättsvårdande myndighet.

12. KUNDENS ÅTAGANDEN
12.1 Första fakturan för månadstjänsten (abonnemangsfaktura) faktureras efter installation med tjugo (20) dagars förfallotid om inte annat avtalats. Abonnemang faktureras enligt av Kunden valt intervall och alltid i förskott. Cubsec har e-faktura som valbart betalningsalternativ. Vid vanlig pappersfaktura tillkommer avgift. Om betalning inte kommit Cubsec tillhanda senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen per påbörjad månad. Kunden är skyldig att utge ersättning för eventuell skriftlig betalningspåminnelse. Har ändringar i avtalet gjorts, faktureras sådana arbeten med tjugo (20) dagars förfallotid.

12.2 Kunden skall i samband med installation av Larm- systemet upprätta Larmplan. Väktartjänsten av Larm- systemet påbörjas inte innan Cubsec har mottagit sådan Larmplan. Kunden ansvarar för att Larmplanen vid var tid innehåller uppdaterade, korrekta och relevanta uppgifter.

12.3 Kunden skall lämna Cubsec eller annan som Cubsec anvisar tillträde till Installationsadressen vid installation, service och reparation av Larmsystemet. Kunden ger Cubsec rätt att via fjärrstyrning utföra systemkonfiguration, hämta upp och ladda ner information, samt utföra fjärrservice av Larmsystemet. Kunden skall vidare lämna Cubsec, eller annan som Cubsec anvisar tillträde till Installationsadressen för att Cubsec skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal samt Larmplanen.

12.4 Kunden ansvarar för tillstånd som myndigheter kan komma att ställa på innehavaren och användaren av Larmsystem och kamera.

12.5 Kunden skall regelbundet testa larmsystemet och vid fel underrätta Cubsec utan dröjsmål. Vid test av larm- systemet skall Kunden underrätta Cubsec i förväg. Kunden skall utan dröjsmål skriftligen underrätta Cubsec om alla förändringar som kan påverka Cubsecs tjänster.

13. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Om Kunden överlåter den egendom där larmet är installerat
eller på annat sätt flyttar därifrån, är Kunden förpliktad att fullfölja Avtalet såvida inte Avtalet överförs på den nya ägaren av egendomen på samma villkor. Om Kunden överlåter den egendom där larmet är installerat, får nya ägaren, efter såväl Cubsecs som den nya ägarens skriftliga godkännande, kostnadsfritt inträda i innevarande Kunds Avtal. Den nye ägaren inträder som part i detta Avtal och övertar Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter. Om Kunden önskar att flytta med Larmsystemet med tillhörande månadstjänst till den nya Installationsadressen, tillkommer en flyttkostnad enligt Cubsecs taxor. Flytt är endast möjligt om den nya adressen ligger inom Cubsecs täckningsområde.

14. CUBSECS ANSVAR
Vid blixt- eller åsknedslag som förstör eller skadar Larm- systemet står Kunden för ersättandet av Larmsystemet. Cubsec åtar sig att bistå med montering av Larmsystemet. Cubsec skall ersätta Kunden för skada som Larm- utrustningen/tjänsten orsakar Kunden på grund av vårds- löshet eller uppsåt från Cubsecs sida. Cubsecs samman- lagda ersättningsskyldighet är begränsad till 50 pris- basbelopp enligt Socialförsäkrings-balken (SFS 2010:110). Cubsec ansvarar inte för sådana följdförluster som på grund av en i övrigt ersättningsgill skada uppkommer i Kundens egen näringsverksamhet. Vid skador till följd av strömavbrott ansvarar Cubsec endast för skador på Larmutrustningen.

15. AVTALETS UPPHÖRANDE OCH UPPSÄGNING
15.1 Avtalet gäller i 36 månader om inget annat skriftligen avtalats och övergår efter bindningstiden till ett löpande avtal med 3 månaders uppsägningstid. Eventuell redan betalda abonnemangsfakturor återbetalas ej i samband med uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och ska vara sakligt grundad. Uppsägningstiden gäller båda parter i avtalet. Vid väsentliga missförhållanden eller om Cubsec eller Kunden går i konkurs, inställer sina betalningar, inleder ackordsförfarande eller på annat sätt kan antas vara på obestånd, har den andra parten rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

16. FORCE MAJEURE
Om Cubsecs fullgörande av förpliktelser enligt detta Avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständighet som ligger utanför Cubsecs kontroll, såsom krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, naturkatastrof eller exceptionella väderförhållanden, åsknedslag eller eldsvåda, eller störningar via telenätet, vare sig Cubsec är part i eller föremål för sådan åtgärd, befrias Cubsec från skyldighet eller prestation enligt Avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådant fall är Cubsec inte skadeståndsskyldigt.

17. ÖVRIGT
17.1 Cubsec äger rätt att vid varje tillfälle justera avgiften för tjänster som Cubsec levererar i enlighet med arbets- kostnadsindex.

17.2 Kunden skall omedelbart reklamera avvikelser från detta avtal dock senast sextio (60) dagar efter att avvikelsen inträffat.

17.3 Cubsec äger rätt att ändra dessa allmänna villkor och rutiner samt villkor i Larmplanen genom att skriftligen meddela det till Kunden. I samband med att Kunden löpande uppdaterar sin Larmplan skall Kunden godkänna de aktuella villkor och rutiner för de åtgärder som Cubsec vidtar vid larm. Om Kunden inte accepterar de nya villkoren äger Kunden och Cubsec rätt att säga upp detta avtal till upphörande med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid såvida avtalstid om 36 månader löpt ut. Andra ändringar och tillägg till avtalet skall vara bindande för parterna endast i de fall det Sker byggnadsmässiga eller andra ändringar på Installationsadressen som berör larmsystemet, står Kunden för kostnaderna vid förändring eller ombyggnad av systemet. Kunden står även för kostnader vid service eller ombyggnad på grund av yttre påverkning av systemet som har förorsakats av Kunden, av andra personer som befinner sig på Installationsadressen eller av händelser såsom skadegörelse, inbrott, försök till inbrott, fel på elnätet eller fel på telenätet. Vid service eller ombyggnad på Kundens bekostnad sker debitering enligt Cubsecs taxor. Cubsec utför inte service vid fel på tele- eller bredbandsnät eller signalöverföringar. Kunden åtar sig att utan dröjsmål underrätta Cubsec om fel på Larmutrustningen. All service, komplettering, batteribyte eller annan ändring alternativt påverkan av någon del av larmets tekniska utrustning får endast utföras av Cubsec godkänd installatör. Service förutsätter att Cubsec kan nå Kunden för tidsbokning.